Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2013

Korekta raportu rocznego PCC Exol za 2012 r.

Raport z dnia: 2013-03-26 00:00

Zarząd PCC Exol SA (dalej: "Spółka") przekazuje w załączniku informację o dokonanych korektach raportu rocznego PCC Exol SA za 2012 r., opublikowanego w dniu 21 marca 2013 r. 
Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wyniki finansowe oraz zaprezentowaną sytuację finansową Spółki. W sprawozdaniu finansowym dokonano korekty noty objaśniającej oraz wprowadzono poprawki edytorskie. W sprawozdaniu z działalności Zarządu rozszerzono dwa zapisy, a jeden skorygowano.

Skorygowany raport roczny PCC Exol za 2012 r. opublikowany zostanie 26 marca 2013 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.