Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2014

Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 26.06.2014 r.

Raport z dnia: 2014-07-24 08:10

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 27 czerwca 2014r., informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej podał nieprawidłową liczbę akcji i głosów uczestniczących w niniejszym Walnym.

Powinno być:

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC EXOL SA, które odbyło się 26 czerwca 2014 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał następujący akcjonariusz:

PCC SE, posiadająca 138 057 133 akcje Spółki, w tym 135 323 143 akcji imiennych i 2 733 990 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 262 123 133 głosami, w tym 259 389 143 głosów wynikających z akcji imiennych i 2 733 990 głosów wynikających z akcji zwykłych, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 88,39 % w ogólnej liczbie głosów.

Było:

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC EXOL SA, które odbyło się 26 czerwca 2014 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 1. PCC SE, posiadająca 138 057 143 akcje Spółki, w tym 135 323 143 akcji imiennych i 2 734 000 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 262 123 143 głosami, w tym 259 389 143 głosów wynikających z akcji imiennych i 2 734 000 głosów wynikających z akcji zwykłych, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 88,39 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:  

§6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.