Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2014

Korekta raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. dot. uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26.06.2014r.

Raport z dnia: 2014-07-24 07:08

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 27 czerwca 2014r., informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014r. zawierał nieprawidłową liczbę akcji uczestniczących w niniejszym Walnym oraz nieprawidłową liczbę oddanych głosów podanych w wynikach głosowania nad uchwałami podjętymi przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.

Powinno być:

– w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.133 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,

– ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.133,

– za przyjęciem uchwały głosów oddano: 262.123.133,

Było:

– w głosowaniu ważne głosy oddano z 138.057.143 sztuk akcji, co stanowi 80% kapitału zakładowego Spółki,

 – ogółem ważnych głosów oddano: 262.123.143;

– za uchwałą głosów oddano: 262.123.143;

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedkłada w załączeniu treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie z prawidłowo określonymi głosami oddanymi na każdą z uchwał.

Podstawa prawna:

§6 ust. 2 w zw. z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim