Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2017

Korekta raportu bieżącego 17/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 13.06.2017 r.

Raport z dnia: 2017-06-21 16:17

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 17/2017 z dnia 13.06.2017 r. dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2017 r. (dalej „Raport”), informuje, iż wskutek omyłki w Raporcie nie został podany procentowy udział głosów akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Celem uzupełnienia Raportu, Spółka informuje, iż po treści w brzmieniu:

„(…)PCC SE, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 148 040 066 akcjami i 272 106 066 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennych i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych i 12 716 923 akcjami zwykłych na okaziciela 12 716 923 głosami wynikającymi z akcji zwykłych na okaziciela.(…)”

zostaje dodany zapis:

„Stanowi to 100% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 91,76% ogólnej liczby głosów.”

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 68 w zw. z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.