Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2016

Informacja od znaczącego akcjonariusza

Raport z dnia: 2016-03-30 00:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym (tj. 30 marca 2016 roku) od jednego z jej akcjonariuszy, spółki PCC SE z siedzibą w Duisburgu, wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„PCC SE z siedzibą w Duisburgu (D-47198), Moerser Str 149, działając zgodnie z  art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zawiadamia o zwiększeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC EXOL S.A. („Spółka”) do poziomu 93,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie Zakup akcji Spółki w dwóch  transakcjach: 1) transakcji pakietowej pozasesyjnej oraz 2) umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji
Data ww. zdarzeń 24.03.2016 r.
STAN POSIADANIA PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU
Akcje serii A, B, C1 – imienne, uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu
Liczba posiadanych akcji 124.066.000
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 71,93%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 248.132.000
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 83,67%
Akcje pozostałych serii (C2,D, E) – zwykłe, na okaziciela
Liczba posiadanych akcji 13.991.133
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 8,11%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 13.991.133
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 4,72%
RAZEM:
Liczba posiadanych akcji 138.057.133
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 80,04%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 262.123.133
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 88,39%
STAN POSIADANIA PO ZMIANIE UDZIAŁU
Akcje serii A, B, C1 – imienne, uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu
Liczba posiadanych akcji 124.066.000
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 71,93%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 248.132.000
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 83,67%
Akcje pozostałych serii (C2,D, E) – zwykłe, na okaziciela
Liczba posiadanych akcji 28.816.133
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 16,71%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 28.816.133
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 9,72%
RAZEM:
Liczba posiadanych akcji 152.882.133
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 88,64%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 276.948.133
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 93,39%

Żaden podmiot zależny od PCC SE nie posiada akcji Spółki.  W przypadku PCC SE nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c  Ustawy.”

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).