Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2016

Informacja od akcjonariusza Spółki

Raport z dnia: 2016-03-31 00:00

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym (tj. 31 marca 2016 roku) od jednego z jej akcjonariuszy, spółki Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, działając zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zawiadamia o zmniejszeniu łącznego zaangażowania (udziału) w PCC EXOL S.A. („Spółka”) do poziomu 4,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie Zakup akcji Spółki w dwóch  transakcjach: 1) transakcji pakietowej pozasesyjnej oraz 2) umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji
Data ww. zdarzeń 24.03.2016 r.
STAN POSIADANIA PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU
Akcje serii C2, D
Liczba posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 15,94%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 9,27%
RAZEM:
Liczba posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 15,94%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 9,27%
STAN POSIADANIA PO ZMIANIE UDZIAŁU
Akcje serii C2, D
Liczba posiadanych akcji 12 671 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 7,35%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 12 671 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 4,27%
RAZEM:
Liczba posiadanych akcji 12 671 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 7,35%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 12 671 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 4,27%

Żaden podmiot zależny od Carlson Ventures International Limited nie posiada akcji Spółki. W przypadku Carlson Ventures International Limited nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).