Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2024

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii D1

Raport z dnia: 2024-06-12 10:35

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przydziału obligacji serii D1 („Obligacje”), Zarząd PCC EXOL SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji („Program”) na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, opublikowanych w dniu 21 maja 2024 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 27 maja – 10 czerwca 2024 r.

2. Data przydziału Obligacji: 11 czerwca 2024 r.

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200 000.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji wyniosła: 45,1%.

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy: 364 336.

6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000.

7. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: zapisy na Obligacje złożyło 816 osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Obligacje przydzielono 806 osobom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji: 20 000 000 zł.

12. Sposób opłacenia objętych Obligacji: Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Łączny koszt emisji Obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty Obligacji przypadający na jedną oferowaną Obligację będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu, dlatego też informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona odrębnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.