Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 39/2020

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii C2

Raport z dnia: 2020-06-24 15:41

Zarząd PCC EXOL SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii C2 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C2, opublikowanych w dniu 1 czerwca 2020 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 4-23 czerwca 2020 r.
2. Data przydziału obligacji: 24 czerwca 2020 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000
4. Stopa redukcji obligacji: 61,00%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 641 019
6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000
7. Cena, po jakiej obligacje C2 były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 878
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 866
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii C2: 25 000 000 zł
12. Obligacje opłacone zostały środkami pieniężnymi.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach IV Programu Emisji Obligacji.
Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.