Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2020

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii C1

Raport z dnia: 2020-02-27 15:20

Zarząd PCC EXOL SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii C1 emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 24 lipca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii C1, opublikowanych w dniu 3 lutego 2020 r.:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 13 – 26 lutego 2020 r.
2. Data przydziału obligacji: 27 lutego 2020 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 58,57%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 482 743
6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000.
7. Cena, po jakiej obligacje C1 były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 762
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 756
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii C1: 20 000 000 zł.
12. Obligacje opłacone zostały środkami pieniężnymi.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach IV Programu Emisji Obligacji.
Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.