Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2017

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii B1

Raport z dnia: 2017-11-15 14:41

Zarząd PCC EXOL S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii B1 emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 25 lipca 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii B1, opublikowanych w dniu 2 listopada 2017 r.:

a) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 06-14 listopada 2017 r.
b) Data przydziału obligacji: 15 listopada 2017 r.
c) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
d) Stopa redukcji obligacji: 5,94%*.
e) Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 257.979
f) Liczba przydzielonych obligacji: 250 000, w tym
– przydzielone w I okresie przyjmowania zapisów (6-10.11.2017) – 123 593
– przydzielone w II okresie przyjmowania zapisów (11-14.11.2017) – 126 407
g) Cena, po jakiej obligacje B1 były nabywane: 100 zł.
h) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 454.
i) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 453.
j) Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
k) Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii B1: 25 000 000 zł.

* W I Okresie Przyjmowania Zapisów (6-10 listopada 2017 r.) przydzielono Obligacje w liczbie wynikającej z zapisów złożonych w I Okresie Przyjmowania Zapisów, tj. bez redukcji. W II Okresie Przyjmowania Zapisów (11-14 listopada 2017 r.) przydzielono obligacje na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji dla zapisów złożonych w II Okresie Przyjmowania Zapisów wyniosła 94,06%, zatem stopa redukcji wyniosła 5,94%.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach II Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.