Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 34/2016

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A2

Raport z dnia: 2016-09-15 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii A2 emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego w dniu 13 czerwca 2016 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A2 opublikowanych w dniu 1 września 2016 roku:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 2-14 września 2016 r.
 2. Data przydziału obligacji: 15 września 2016 r.
 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000
 4. Stopa redukcji obligacji: 3,65%
 5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 259 460
 6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000
 7. Cena, po jakiej obligacje A2 były nabywane: 100 zł
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 324
 9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 317
 10. Liczba złożonych zapisów na obligacje objęte subskrypcją: 348
 11. Liczba zapisów, w odpowiedzi na które przydzielono obligacje: 341
 12. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów: (nie zawarto umów o subemisję).
 13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii A2: 25 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach I Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.