Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2016

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A1

Raport z dnia: 2016-06-24 01:00

Zarząd PCC EXOL S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii A1 emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego w dniu 13 czerwca 2016 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii A1 opublikowanych w dniu 14 czerwca 2016 roku:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 14-23 czerwca 2016 r.
 2. Data przydziału obligacji: 24 czerwca 2016 r.
 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000.
 4. Stopa redukcji obligacji: 59,78%.
 5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 497 256
 6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000.
 7. Cena, po jakiej obligacje A1 były nabywane: 100 zł.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 424
 9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 420
 10. Liczba złożonych zapisów na obligacje objęte subskrypcją: 461
 11. Liczba zapisów, w odpowiedzi na które przydzielono obligacje: 457
 12. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów: (nie zawarto umów o subemisję).
 13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii A1: 20 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach I Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.