Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2014

Informacja o terminie spełnienia warunków umowy znaczącej

Raport z dnia: 2014-07-16 06:31

Zarząd Spółki PCC EXOL S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Brzegu Dolnym w nawiązaniu do raportów bieżących nr  02/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. oraz nr 09/2014 z dnia 05 czerwca 2014 przekazuje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez spółkę zależną PCC EXOL Philippines Inc. do dnia dzisiejszego (tj. w okresie 4 miesięcy od wejścia w życie umowy) nie zostały spełnione wszystkie warunki zawarte w umowie z United Coconut Chemicals Inc. spółką prawa filipińskiego. Jednakże z uwagi na to, że realizacja poszczególnych warunków z przyczyn obiektywnych (np. trwające procedury administracyjne) wymaga dłuższych niż zakładano początkowo terminów, spółka zależna PCC EXOL Philippines Inc. zwróciła się do United Coconut Chemicals Inc. z propozycją ustalenia przez strony nowego terminu spełnienia się warunków rozwiązujących. Warunki rozwiązujące zastrzeżone są na korzyść spółki zależnej PCC EXOL Philippines Inc.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt 3) w zw. § 9 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).