Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2024

Emisja obligacji serii D1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2024-05-21 22:10

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii D1 („Obligacje serii D1”), („Uchwała"). Obligacje serii D1 emitowane są na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VI Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2023 r.

Emisja obejmuje 200.000 Obligacji serii D1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii D1 wyniesie 20.000.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji serii D1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie zmiennej stopy bazowej, którą na dzień podjęcia Uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,70 p.p. (słownie: dwa i siedemdziesiąt setnych punktu procentowego) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii D1, w tym w szczególności stopy bazowej, zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D1. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii D1 w terminie 5 lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1, na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D1. Obligacje serii D1 nie będą zabezpieczone. Emisja Obligacji serii D1 dojdzie do skutku, jeżeli należycie subskrybowanych i opłaconych zostanie co najmniej 10.000 Obligacji serii D1 (próg emisji).

Obligacje serii D1 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku