Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 34/2020

Emisja obligacji serii C2 z IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2020-05-28 17:46

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC EXOL SA z 12 czerwca 2019 r. nr 74/2019 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął w dniu 28 maja 2020 r. uchwałę nr 60/2020 w sprawie emisji obligacji serii C2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C2 („Obligacje serii C2”). Obligacje serii C2 zostaną wyemitowane w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy Programu („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 r. oraz opublikowany w dniu 24 lipca 2019 r.

W ramach Programu Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii C2 o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii C2 wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii C2 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii C2 w terminie 5 lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii C2 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii C2, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C2.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C2 zostaną podane do publicznej wiadomości.

Obligacje serii C2 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii C2 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku