Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2020

Emisja obligacji serii C1 w ramach IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2020-01-28 16:36

Zarząd PCC EXOL SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie art. 2 pkt. 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33 i art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały Zarządu PCC EXOL SA z 12 czerwca 2019 r. nr 74/2019 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął w dniu 28 stycznia 2020 r. uchwałę nr 8/2020 w sprawie emisji obligacji serii C1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C1 („Obligacje serii C1”). Obligacje serii C1 zostaną wyemitowane w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy Programu („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 r. oraz opublikowany w dniu 24 lipca 2019 r.

W ramach Programu Spółka wyemituje 200.000 Obligacji serii C1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii C1 wyniesie 20.000.000,00 zł. Obligacje serii C1 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii C1 w terminie 4 lat i 9 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii C1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii C1, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii C1.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C1 zostaną podane do publicznej wiadomości.

Obligacje serii C1 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii C1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku