Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2017

Emisja obligacji serii B1 z II Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2017-10-30 15:49

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego II Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2017 r., opublikowanego 21 lipca 2017 r. oraz na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały nr 45/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Zarządu PCC EXOL S.A. w sprawie II Programu Emisji Obligacji (Program) podjął 30 października 2017 r. uchwałę nr 93/2017 w sprawie emisji obligacji serii B1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B1 („Obligacje serii B1).

W ramach Programu Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii B1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii B1 wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii B1 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii B1 w terminie 4 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii B1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii B1, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii B1.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii B1, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii B1, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii B1 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii B1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)