Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2016

Emisja obligacji serii A1 z I Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2016-06-10 02:00

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego I Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 10 czerwca 2016 r., który zostanie opublikowany 13 czerwca 2016 r. oraz na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 7) uchwały Zarządu PCC EXOL S.A. z 2 maja 2016 r. nr 38/2016 w sprawie I Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 10 czerwca 2016 r. uchwałę nr 61/2016 w sprawie emisji obligacji serii A1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A1 („Obligacje serii A1”).

W ramach I Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 200.000 Obligacji serii A1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii A1 wyniesie 20.000.000,00 zł. Obligacje serii A1 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii A1 w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii A1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii A1, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii A1.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii A1, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii A1, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obligacje serii A1 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa szczegółowa: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych