Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2019

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu

Raport z dnia: 2019-07-03 14:55

Zarząd spółki PCC EXOL S.A. informuje, iż w dniu 3 lipca 2019 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) uchwałę nr 669/2019, w której Zarząd GPW:
1. stwierdza, iż zgodnie z §19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PCC EXOL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (dalej: Akcje);
2. na podstawie §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, postanawia wprowadzić z dniem 5 lipca 2019 r. do obrotu giełdowego Akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2019 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem „PLPCCEX00010”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 i 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim