Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2024

Dopuszczenie do obrotu obligacji serii D1

Raport z dnia: 2024-06-18 22:46

Zarząd PCC EXOL SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 735/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku, na podstawie §3 ust. 1 i 7, §3a ust. 1 i 2, §5 oraz §8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200 000 obligacji na okaziciela serii D1 spółki PCC EXOL SA, o wartości nominalnej 100 zł każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim