Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2016

Dopuszczenie do obrotu obligacji serii A1

Raport z dnia: 2016-07-06 18:07

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 703/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii A1 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim