Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2012

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji PCC Exol S.A.

Raport z dnia: 2012-07-31 00:00

Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2012 r. otrzymał Uchwałę nr 744/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 lipca 2012 r. na podstawie której Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda :
a) 27.234.000 akcji serii C2,
b) 9.927.231 akcji serii D,

2) 9.927.231 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Zgodnie z uchwałą dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D.

Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.