Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2019

Data rejestracji akcji serii F w KDPW

Raport z dnia: 2019-07-03 16:51

Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lipca 2019 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) komunikat, w którym KDPW informuje Spółkę o dacie 5 lipca 2019 r. jako dacie rejestracji w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości 165 227 o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.11.2015 r. (dalej: „Akcje”). Akcje oznaczone będą kodem ISIN PLPCCEX00010.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim