Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 36/2020

Aktualizacja ustanowionych zabezpieczeń w związku z umowami kredytowymi z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2020-06-22 22:04

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2014, 30/2014, 15/2016 i 16/2016 informuje o aktualizacji ustanowionych zabezpieczeń wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) w związku z udzielonymi Spółce umowami kredytowymi.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Emitent powziął informację o dokonaniu w dniach 16 i 17 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Wołowie wpisów istniejących hipotek na księgach wieczystych nr WR1/L/00047295/6 i WR1L/00043412/5 prowadzonych dla Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE1 w Brzegu Dolnym, tj.:
– hipoteki łącznej do kwoty 138 300 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonym w Płocku na zabezpieczenie umów kredytowych z dnia 19 sierpnia 2014 r.,
– hipoteki łącznej do kwoty 75 000 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej z dnia 19 sierpnia 2014 r, przedłużonej aneksem w dniu 24 czerwca 2019 r.
– hipoteki umownej łącznej do kwoty 94 500 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonym w Płocku na zabezpieczenie umowy kredytowej z dnia 19 lutego 2016 r.

Ponadto Spółka informuje o ustanowieniu nowej hipoteki łącznej do kwoty 52 500 000 PLN na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 (objętym księgami wieczystymi nr WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6 i WR1L/00043412/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie) i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS (objętym księgami wieczystymi nr WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wołowie), położonych w Brzegu Dolnym na zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej dnia 4 czerwca 2020 r. w wysokości 35 mln zł. Spółka dodatkowo poda informację o dokonaniu wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonej w Płocku, w przedmiocie ustanowienie hipotek przez Sąd Rejonowy w Płocku po uzyskaniu przez Spółkę takiej informacji.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna wszystkich obciążanych nieruchomości, mienia ruchomego oraz praw dotyczących Wydziałów Produkcyjnych: Siarczanowane ETS i Etoksylaty ETE-1, położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2, położonego w Płocku wynosi ok. 150 mln zł, w tym grunty, budynki i budowle ok. 88 mln oraz urządzenia i maszyny oraz prawa ok. 62 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące.

Poza relacjami wynikającymi z opisanej w niniejszym raporcie współpracy, nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a BOŚ.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku