Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2021

Aktualizacja raportu o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.

Raport z dnia: 2021-06-22 14:22

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu wpisu w Rejestrze Zastawów w przedmiocie ustanowienia zastawu rejestrowego do kwoty 82 500 000 zł na rzecz Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) na mieniu ruchomym oraz prawach wchodzących w skład wydziałów produkcji, tj.:

– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym,
– Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym,
– Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonego w Płocku,
które to wydziały stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony tytułem zabezpieczenia wierzytelności BOŚ w związku z umową kredytową w kwocie 55 mln zł z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna obciążanego mienia ruchomego oraz praw dotyczących Wydziałów Produkcyjnych: Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2, położonego w Płocku wynosi ok. 83 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku