Rada Nadzorcza

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
Waldemar Preussner
Przewodniczący Rady Nadzorczej PCC EXOL SA

Wykształcenie:

  • Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy) na kierunku: Ekonomia

Od października 1993 roku związany jest z Grupą PCC, początkowo jako właściciel i zarządzający Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH w Duisburgu (Niemcy). Po wydzieleniu z jej struktur w 1998 roku spółki PCC AG (od 2007 roku PCC SE) objął funkcję Prezesa Zarządu, a w latach 2007 – 2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Administrującej PCC SE. Waldemar Preussner jest jedynym akcjonariuszem PCC SE i obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC SE.

Jest członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA, PCC Consumer Products S.A., PCC Synteza S.A., MCAA SE oraz jest członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych PCC Rokita SA, w tym distripark.com Sp. z o.o. i PCC Prodex Sp. z o.o.

W 2009 r. podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

W Radzie Nadzorczej PCC EXOL S.A. zasiada od 17 maja 2012 r.

Waldemar Preussner nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Waldemar Preussner nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PCC EXOL SA

Wykształcenie:

  • Wyższe Studia Zarządzania: Uniwersytet Siegen, Niemcy.

  • Dodatkowe Studia Języka Rosyjskiego dla ekonomistów ukończone z tytułem doktora nauk ekonomicznych: Akademia Politechniczna w Mińsku (obecnie Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny), Białoruś

Z Grupą PCC jest związany od roku 1995. W latach 2000 – 2007 dr Alfred Pelzer pełnił funkcję Członka Zarządu PCC AG (obecnie PCC SE). Od roku 2007 i do roku 2021 był Dyrektorem Zarządzającym PCC SE oraz Wiceprezesem Rady Administrującej PCC SE, od sierpnia 2021 roku objął funkcję Członka Zarządu PCC SE. W 2018 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego PCC Insulations GmbH, a w 2020 roku –PCC Specialities GmbH (obecnie PCC Thorion GmbH). Od roku 2023 r. dr Alfred Pelzer pełni funkcję Prezesa Zarządu nowo założonej spółki PCC ChloroSilanes Sp. z o.o.

Dr Alfred Pelzer jest członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA, PCC Synteza S.A., PCC Intermodal S.A., PCC IT S.A., MCAA SE, PCC MCAA Sp. z o.o. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce zależnej PCC Rokita SA – PCC Autochem Sp. z o.o..

W Radzie Nadzorczej PCC EXOL S.A. zasiada od 17 maja 2012 r.

Alfred Pelzer nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Alfred Pelzer nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).

Wiesław Klimkowski
Członek Rady Nadzorczej PCC EXOL SA

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo; 

  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Zarządzanie, Administracja Publiczna.

Z Grupą PCC związany od czerwca 1999 r. Początkowo pracował na stanowisku Kierownika Projektu w PCC Rokita S.A. W tej samej spółce, w 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej, a od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu spółką chemiczną. W 2010 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu spółki PCC Rokita S.A., będącej największą spółką chemiczną na Dolnym Śląsku i jedną z większych w Polsce.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż działalność spółki PCC EXOL do 2011 roku umiejscowiona była w strukturach spółki PCC Rokita S.A. i funkcjonowała jako jej wydzielony kompleks. W 2011 roku wniesiono aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A. do spółki PCC EXOL. Tym samym PCC EXOL S.A. rozpoczęła produkcję i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych, kontynuując działalność prowadzoną od 50 lat w ramach PCC Rokita S.A.

Pan Wiesław Klimkowski jest aktywnym uczestnikiem działań podejmowanych przez różne stowarzyszenia i organizacje działające w branży chemicznej (np. Polska Izba Przemysłu Chemicznego czy Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”). Bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych przez branżę chemiczną (np. II Forum Kampanii „Polska Chemia”, Kongres Polska Chemia czy Forum Ekonomiczne w Krynicy).

Od 26 marca 2008 r. zasiada w Radzie Nadzorczej PCC EXOL

Wiesław Klimkowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Wiesław Klimkowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).

Mirosław Siwirski
Członek Rady Nadzorczej PCC EXOL SA

Wykształcenie: 

  • Akademia Rolnicza we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), Wydział Rolny, Specjalizacja: Genetyka i hodowla roślin

W okresie od 12 listopada 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. Natomiast, od 11 kwietnia 2013 r. do 12 listopada 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu tej spółki.

W latach 1995 - 2003 pracował w szeregu spółek na stanowiskach kierowniczych w pionach handlowych, w tym między innymi w Star Foods SA i w Browarach Dolnośląskich Piast SA. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Dolnośląskim Centrum Dystrybucyjnym Sp. z o.o. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży Krajowej w spółce Rokita Agro SA, która należała w tamtym czasie do Grupy Kapitałowej PCC. W roku 2006 został powołany na stanowisko Członka Zarządu Rokita Agro S.A. (obecnie ADAMA Manufacturing Poland S.A.), a funkcję tę pełnił do 2012 roku, obejmując w latach 2008-2009 oraz 2010-2012 stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki.

Od 30 września 2020 roku zasiada w Radzie Nadzorczej PCC EXOL S.A.

Mirosław Siwirski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Mirosław Siwirski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).

Robert Pabich
Członek Rady Nadzorczej PCC EXOL SA, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalizacja Zarządzanie finansami

W latach 2001-2014 pracował w działach audytu i doradztwa gospodarczego spółek Arthur Andersen (2001-2002), Ernst&Young (2002-2003) oraz Deloitte (2003-2014), gdzie od 2006 roku zajmował stanowiska menadżerskie, a od 2011 roku stanowisko dyrektora w dziale audytu. W roku 2007 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i był zaangażowany między innymi w badanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek z branży chemicznej, jak również projekty optymalizacyjne oraz związane z pozyskiwaniem kapitału. Od roku 2014 prowadzi własną działalność konsultingową w zakresie usług biegłego rewidenta. Jest członkiem zarządu i udziałowcem w spółce fintank sp. z o.o., która specjalizuje się w wycenach instrumentów finansowych.

Pan Robert Pabich od 12 listopada 2014 r. pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA.

Funkcję członka Rady Nadzorczej w PCC EXOL S.A. pełni od 9 stycznia 2018 roku.

Robert Pabich nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Robert Pabich nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12)

dr hab. inż. (prof. nadzw.) Arkadiusz Szymanek
Członek Rady Nadzorczej PCC EXOL SA, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

  • Doktor habilitowany inżynier, Uniwersytet w Żylinie, 2009 r.

  • Doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 2000 r.

  • Magister inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 1995 r.

Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej. Obecnie pracownik Katedry Maszyn Cieplnych, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej.

W okresie 2001-2010 był zastępcą kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej. W latach 2010-2012 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej, a w okresie 2014-2016 Dyrektora Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej. Od 2016 do 2018 roku był Przewodniczącym Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2004-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w Raciszynie. Od 2007 roku do chwili obecnej jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Ekologistyka Sp. z o.o., spółki zależnej od PCC Rokita SA. Funkcję członka Rady Nadzorczej w PCC Rokita SA pełni od 11 stycznia 2017 roku.

Prof. Arkadiusz Szymanek posiada dorobek naukowy w postaci ponad 120 publikacji naukowych jako autor monografii i autor lub współautor publikacji w czasopismach naukowych. Jest współautorem 10 patentów i wielu zgłoszeń patentowych. Jest także autorem ponad 100 niepublikowanych prac dla polskiego przemysłu. Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Polskiego Związku Inżynierów i Techników czy Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Od 18 grudnia 2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej PCC EXOL S.A.

Arkadiusz Szymanek nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Arkadiusz Szymanek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Pan Robert Pabich i Pan Arkadiusz Szymanek spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.