Rada Nadzorcza

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
Waldemar Preussner
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy) na kierunku: Ekonomia

Od października 1993 roku związany z Grupą PCC, początkowo jako właściciel i zarządzający Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft GmbH w Duisburgu (Niemcy). Po wydzieleniu z jej struktur w 1998 roku spółki PCC AG (od 2007 roku PCC SE) obejmował funkcję Prezesa Zarządu. Waldemar Preussner jest jedynym akcjonariuszem PCC SE i obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Administrującej PCC SE.

Waldemar Preussner zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 17 maja 2012 r.

Waldemar Preussner jest również Członkiem Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA (Zastępca Przewodniczącego), PCC Consumer Products S.A. (Przewodniczący), PCC Synteza S.A., MCAA SE oraz jest Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych PCC Rokita SA, w tym distripark.com Sp. z o.o. i PCC Prodex Sp. z o.o. W 2009 r. podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej Waldemar Preussner został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Wiesław Klimkowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Zarządzanie, Administracja Publiczna.

Związany z Grupą PCC od 1999 roku. Początkowo pracował na stanowisku Kierownika Projektu w PCC Rokita S.A. W tej samej spółce, w 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej, a od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2010 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu spółki PCC Rokita SA.

Wiesław Klimkowski zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 26 marca 2008 r.

Wiesław Klimkowski pełni również funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in.: Ekologistyka Sp. z o.o., PCC Apakor Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o., CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., Elpis Sp. z o.o., PCC IT S.A., PCC Consumer Products S.A, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Wyższe Studia Zarządzania: Uniwersytet Siegen, Niemcy. Dodatkowe Studia Języka Rosyjskiego dla ekonomistów; Tytuł doktora nauk ekonomicznych: Akademia Politechniczna w Mińsku (obecnie Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny), Białoruś.

Od 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PCC AG (obecnie PCC SE). Od roku 2007 jest Dyrektorem Zarządzającym PCC SE oraz Wiceprezesem Rady Administrującej PCC SE.

Dr Alfred Pelzer zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 17 maja 2012 r.

Poza tym Dr Alfred Pelzer pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Rokita SA., PCC Intermodal S.A., PCC Synteza S.A. i PCC IT S.A. oraz jest Członkiem Rad Nadzorczych m.in. w PCC MCAA Sp. z o.o.

Mirosław Siwirski
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Akademia Rolnicza we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), Wydział Rolny, Specjalizacja: Genetyka i hodowla roślin

Prezes Zarządu PCC EXOL S.A. od 12 listopada 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Natomiast, od 11 kwietnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W latach 1995 – 2003 pracował w szeregu spółek na stanowiskach kierowniczych w pionach handlowych, w tym między innymi w Star Foods SA i w Browarach Dolnośląskich Piast SA. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Dolnośląskim Centrum Dystrybucyjnym Sp. z o.o.

W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży Krajowej w spółce Rokita Agro SA, która należała w tamtym czasie do Grupy Kapitałowej PCC. W roku 2006 został powołany na stanowisko Członka Zarządu Rokita Agro S.A. (obecnie ADAMA Manufacturing Poland S.A.), a funkcję tę pełnił do 2012 roku, obejmując w latach 2008-2009 oraz 2010-2012 stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki.

Funkcję członka Rady Nadzorczej w PCC EXOL pełni od 30 września 2020 roku.

Robert Pabich
Członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalizacja Zarządzanie finansami

W latach 2001-2014 pracował w działach audytu i doradztwa gospodarczego spółek Arthur Andersen (2001-2002), Ernst&Young (2002-2003) oraz Deloitte (2003-2014), gdzie od 2006 roku zajmował stanowiska menadżerskie, a od 2011 stanowisko dyrektora w dziale audytu.

W roku 2007 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i był zaangażowany między innymi w badanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek z branży chemicznej, jak również projekty optymalizacyjne i konsultingowe oraz związane z pozyskiwaniem kapitału. Od roku 2014 prowadzi własną działalność konsultingową w zakresie usług biegłego rewidenta. Jest członkiem zarządu i udziałowcem w spółce fintank sp. z o.o., która specjalizuje się w wycenach instrumentów finansowych.

Funkcję członka Rady Nadzorczej w PCC EXOL pełni od 9 stycznia 2018 roku.

dr hab. inż. (prof. nadzw.) Arkadiusz Szymanek
Członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Doktor habilitowany inżynier, Uniwersytet w Żylinie, 2009 r.; Doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 2000 r.; Magister inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 1995 r.

Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej. Obecnie pracownik Katedry Maszyn Cieplnych, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej.
W okresie 2001-2010 Zastępca kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej. W latach 2010-2012 Zastępca Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. W okresie 2014-2016 Dyrektor Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej. Od 2016 do 2018 roku Przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od września 2019 roku Kierownik ds. Rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

W latach 2004-2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w Raciszynie. Od 2007 do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej spółki Ekologistyka Sp. z o.o., spółki zależnej od PCC Rokita SA, a od 2017 roku Członek Rady Nadzorczej w PCC Rokita SA.

W PCC EXOL funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni od 18 grudnia 2017 roku.

Posiada dorobek naukowy w postaci ponad 120 publikacji naukowych jako autor monografii i autor lub współautor publikacji w czasopismach naukowych. Jest współautorem 10 patentów i wielu zgłoszeń patentowych. Jest także autorem ponad 100 niepublikowanych prac dla polskiego przemysłu. Członek wielu organizacji, m.in. Polskiego Związku Inżynierów i Techników, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależności

Pan Robert Pabich i Pan Arkadiusz Szymanek spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.