Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

2014-02-06
Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza br.

05.02.2014, www.nbp.pl

Warszawa, 5 lutego 2014 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 lutego 2014 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
. stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
. stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
. stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
. stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, choć sytuacja w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych koniunktura poprawia się, co skłania Rezerwę Federalną do ograniczania skali luzowania ilościowego. Równocześnie następuje powolne ożywienie wzrostu w strefie euro, choć skala tego ożywienia jest dotychczas niewielka. W związku z tym, Europejski Bank Centralny utrzymuje silnie akomodacyjną politykę pieniężną. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej – pomimo pewnej poprawy – nadal kształtuje się na niskim jak na te kraje poziomie. Umiarkowane tempo wzrostu aktywności gospodarczej na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Ograniczanie skali zakupu aktywów przez Rezerwę Federalną przyczyniło się do pogorszenia nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, w szczególności w odniesieniu do niektórych gospodarek wschodzących.

Dane o krajowej aktywności gospodarczej sygnalizują kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. Wstępne dane o PKB w 2013 r. wskazują, że w IV kw. wzrost gospodarczy był wyższy niż w III kw., przy wciąż istotnym wkładzie eksportu netto do wzrostu PKB. Stopniowe przyspieszenie wzrostu potwierdzają także dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także wyhamowanie spadku produkcji budowlano-montażowej. Wzrost aktywności w kolejnych kwartałach sygnalizują wskaźniki koniunktury.

Stopniowe ożywienie gospodarcze oddziałuje w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy. Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia, co powinno sprzyjać obniżeniu się bezrobocia. Stopa bezrobocia kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co ogranicza presję płacową w gospodarce.

Inflacja CPI w grudniu 2013 r. wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie utrzymały się także miary inflacji bazowej, co potwierdza nadal ograniczoną presję popytową. Niską presję kosztową w gospodarce sygnalizuje dalszy spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszy temu utrzymywanie się niskich oczekiwań inflacyjnych.

W ostatnim okresie akcja kredytowa dla sektora prywatnego nieznaczenie przyspieszyła, choć pozostaje ograniczona. W grudniu 2013 r. roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wciąż była niska. Jednocześnie od połowy 2013 r. stopniowo przyspiesza dynamika kredytów konsumpcyjnych.

W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza br.

W ocenie Rady, obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

http://www.nbp.gov.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2014_02_05.pdf