Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC EXOL – obligacje na 5,5%

2020-06-05

W dniu 4 czerwca 2020 roku ruszyły zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC EXOL serii C2, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 23 czerwca br. Obligacje serii C2 są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 5 latach i 3 miesiącach.

Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C2:

Dokumenty do pobrania:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C2 opublikowane dnia 1 czerwca 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu pod adresem https://www.pcc-exol.eu/Prospekt_IV_Programu_Emisji_Obligacji i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/iv-program-emisji-obligacji-exol oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem https://www.bdm.pl/prospekty#pccexoliv.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C2. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C2.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000306150, NIP 988-02-67-207 / REGON 020716361 / BDO 000030805, kapitał zakładowy 172.649.601,00 PLN, wpłacony w całości

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, wyślij maila z rezygnacją na adres pccinwestor@pcc.eu